Zamknij

 1. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Szczepaniak prowadząca działalność
  gospodarczą pod firmą: WeDo Academy ALEKSANDRA SZCZEPANIAK z siedzibą we Wrocławiu (ul.
  Wietrzna 46/18, 53-024 Wrocław, NIP: 8961354631).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą
  umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Użytkownikom usług w postaci
  dostarczania treści, umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz w celu zapisania się na
  newsletter..
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie może istotnie utrudnić lub nawet
  uniemożliwić skorzystanie w pełni z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w przypadku:
  a. korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora (jej adres to:
  https://wedo.academy),
  b. przekazywania i zamieszczenia informacji w ramach strony internetowej Administratora,
  c. wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 6. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom z zastrzeżeniem
  pkt. 7 i 8.
 7. Wyjątkiem od zasady nie przekazywania danych osobowych jest:
  a. przekazanie danych osobowych na żądanie uprawnionego organu (policja, prokuratura,
  sądy itp.),
  b. przekazywanie danych osobowych podmiotom, które dokonują, za zgodą Użytkownika,
  komunikacji marketingowej,
  c. przekazanie danych osobowych innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy
  prawa,
  d. przekazanie danych osobowych innym podmiotom celem zapewnienia prawidłowego
  świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 8. Dostęp do danych zgromadzonych przez Administratora mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące
  dla Administratora usługi, w szczególności takie, jak: hosting, utrzymanie serwerów, utrzymanie baz
  danych, przekazywanie zautomatyzowanych informacji do Użytkowników, prace serwisowe,
  diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, poczta elektroniczna, udostępnianie
  widgetów do umieszczania na stronie internetowej, dostarczanie systemu typu helpdesk,
  pośrednictwo w płatnościach elektronicznych, dostarczanie platformy sklepowej, kopie zapasowe.
  Podmioty te są odbiorcami danych, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi
  w imieniu i na polecenie Administratora. Administrator dba, aby podmioty te przechowywały dane
  w Unii Europejskiej, lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były
  odpowiednio zabezpieczone.
 9. Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar
  Gospodarczy (Unię Europejską), a jeżeli taka sytuacja ma miejsce to wówczas dotyczy to tylko
  takich podmiotów, które spełniają wymagania przewidziane przez Komisję Europejską.
 10. Administrator przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane pliki tzw. ciasteczka
  (cookies). Dane te samodzielnie nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego
  Użytkownika, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne

Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do
Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

 1. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą
  przechowywane przez okres 6 lat w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, wykonania
  zobowiązań podatkowych, wykonywania obowiązków reklamacyjnych, a także w celach
  archiwizacyjnych.
 2. Użytkownik ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia
  danych oznacza, że Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego, tak, aby mógł przesłać te dane innemu administratorowi. Można również
  wnosić, aby Administrator przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez osobę, której dane
  dotyczą, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 3. Komunikacja marketingowa to prowadzone za pomocą poczty e-mail lub innych podobnych
  narzędzi.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub
  usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to powszechnie obowiązujące prawo.
 6. W trakcie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika automatycznie pobierane są takie
  informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu,
  adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do
  strony internetowej Administratora.
 7. Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach
  należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i
  organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą,
  niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 9. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin,
  kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z
  rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics,  Google Adwords. Szczegóły
  polityki prywatności można znaleźć klikając w nazwę dostawcy.
 10. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony internetowej Administratora. W ramach strony
  internatowej Administratora mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych i w
  związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
  prywatności tam ustaloną.
 11. W przypadku pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych Użytkownik może
  skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub wysyłając
  wiadomość na adres email: ……………………..
 12.  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (ul. Stawki
  2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że nastąpiło naruszenie przetwarzania jego danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookie to małe fragmenty tekstu, wysyłane przez stronę internetową Administratora do
  przeglądarki Użytkownika, zapisywane w pamięci urządzenia i wysyłane do powyżej strony
  internetowej za każdym razem. Zmienne Local Storage i Session Storage (nazywane łącznie Web
  Storage) są podobne do plików cookie, z tą różnicą, że przeglądarka nie wysyła ich każdorazowo do
  Serwisu.
 2. Zarówno pliki cookie jak i zmienne Web Storage mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki
  Użytkownika (sesyjne pliki cookie i zmienne Session Storage) lub przechowywane dłużej (trwałe
  pliki cookie oraz zmienne Local Storage).
 3. Opisane wyżej technologie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia działania i
  poprawy wydajności stron internetowych oraz zbierania danych o zachowaniach Użytkowników.
 4. Za pomocą tych plików cookie i zmiennych Web Storage Administrator zapewnia wydajne i
  bezpieczne działanie wszystkich funkcji strony internetowej Administratora. Ponadto Administrator
  może identyfikować Użytkowników. W tym zakresie wykorzystywane są następujące pliki:
  a. Trwałe pliki cookie: ………………………
  b. Sesyjne pliki cookie: ………………………
  c. Zmienne Session Storage: _………………………
  d. Zmienne Local Storage: ………………………
 5. Administrator za pomocą tych plików cookie i zmiennych Web Storage może także monitorować
  zachowania Użytkowników, takie jak sposób wejścia na Serwis, kategorie przeglądanych podstron,
  grupę Użytkowników do jakiej się zaliczasz oraz cechy, jak dane techniczne przeglądarki
  internetowej. W tym zakresie wykorzystywane są następujące pliki:
  a. Trwałe pliki cookie: ………………………
  b. Sesyjne pliki cookie: ………………………
  c. Zmienne Session Storage: _………………………
  d. Zmienne Local Storage: ………………………
 6. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i
  zmiennych Web Storage w twoim urządzeniu. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę
  tak, aby tego nie robiła. Ustawienie ograniczeń lub wyłączenie możliwości umieszczania plików
  cookies i zmiennych Web Storage może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności strony
  internetowej Administratora.
 7. O tym jak zmienić ustawienia dla poszczególnych przeglądarek Użytkownik może dowiedzieć się na
  następujących stronach internetowych:
  a. Google Chrome
  b. Mozilla Firefox
  c. Safari
  d. Opera